Visionsplan

Herfølge Friskole

Visionsplan 2019-2029


Revideret 26. september 2023

Formål

  • At få præciseret i hvilken retning vores skole ønskes udviklet de næste 10 år.
  • At få opsat mål, der skal arbejdes med de næste 10 år.
  • At få nedfældet skolens vision og handleplan på et overordnet niveau.
  • At skabe et udgangspunkt for skolens kommunikation med forældre og lokalområde.

 

Elevantal og elevsammensætning

  • Skolen har én klasse på hver årgang fra 0.- 9. kl.
  • Der må være op til 18 elever i hvert klassetrin.
  • Målsætningen er at have minimum 165 skoleelever og 60 børn i SFO.
  • Elevsammensætningen skal, så vidt muligt, afspejle lokalbefolkning i Herfølge og omegn.

 

 Fagligt

Herfølge Friskole har fokus på indlæring af basisfag som dansk, matematik samt tidlig sprogindlæring i engelsk og tysk. Den gode sprogindlæring, i dansk og fremmedsprog, skal være et klart kendetegn ved skolen.

Gode læse- og skrivekompetencer er afgørende for elevens mulighed for at tilegne sig læring. Derfor vil skolen have et særligt fokus på at udvikle elevernes læse- og skrivekompetencer på tværs af alle fag.

Det kreative skal styrkes, så der skabes balance mellem det boglige og det kreative. Det kreative element i undervisningen skal ligeledes vægtes i den daglige undervisning i alle fag, men det skal også være udgangspunktet for projekt- og emneuger.

Elever i førskole-perioden (april-juni) undervises gennem leg og læring.

IT er en naturlig del af undervisningen på Herfølge Friskole. Elevernes digitale dannelse skal sikres gennem aktiv og faglig inddragelse af IT-værktøjer i den daglige undervisning. Der arbejde med at indføre et egentligt IT fag med fokus på brug af IT i dagligdagen samt online adfærd.

Skolen skal løbende sikre, at IT-udstyr og netværk er tidsvarende.

Klasselærerfunktionen med én lærer bevares. Klasselæreren har ansvaret for koordineringen mellem klassens lærere af det faglige og sociale arbejde i klassen. Klasselæreren skal ligeledes sikre kommunikationen mellem skole og hjem.

Skolen vil prioritere faguddannet personale. Det er skolens mål, at alle undervisere i basisfagene, bliver linjefagsuddannede. Lærernes efteruddannelse prioriteres ud fra ovenstående fokuspunkter.

Alle lærere og pædagoger på Herfølge Friskole skal have en ajourført efteruddannelsesplan.

I SFO’en arbejdes der målrettet med inklusion i børnegruppen. Dette arbejde skal tage udgangspunkt i krop og bevægelse. Den sociale vision understøttes af en årlig kolonitur på fire dage for SFO-børn.

Eleverne tager på lejrskole i Danmark i 4. klasse og i 7. klasse tager klassen på studietur til udlandet. Begge studieture skal have fagligt indhold, men der skal også lægges vægt på turenes sociale aspekt. Turene er finansieret via forældrebetaling, klassekasse samt støtte fra skolen (600,- til 4. klasser og 900,- til 7. klasser i 2020 som løbende pristalsreguleres)

 

Socialt

Skolens elevsammensætning skal afspejle skolens lokalsamfund – både socialt, etnisk og kulturelt. Det stiller krav til skolens evne til at rumme mange forskellige elevtyper. Derfor skal vi fortsat have fokus på inklusion i grundskole og i SFO.

Det er skolens og forældrenes ansvar, at eleverne på Herfølge Friskole bliver en del af det sociale og faglige fællesskab. Skolen skal sikre en konstruktiv dialog mellem skole, lærere og forældre – gode indbyrdes relationer skal danne grundlaget for gode relationer mellem børnene.

Eleverne inddrages i arbejdet med trivsel og inklusion, dette arbejde skal foregå løbende i de enkelte klasser. Skolen prioriterer et elevråd, som giver eleverne mulighed for at få indflydelse på deres skoledag.

Skolen skal have en handleplan til forebyggelse af mobning, den skal være offentlig og findes på skolens hjemmeside.

Social integration på tværs af klassetrin er et af skolens kendetegn. Arbejdet med den sociale integration på skolen skal vedligeholdes og løbende udvikles. Som en del af den sociale og faglige inklusion, skal der skabes læringsrum, hvor eleverne kan føle sig trygge – især i forbindelse med fremlæggelser og diskussioner i plenum. I arbejdet med det sociale prioriteres en pædagogisk leder, som skal sikre arbejdet med trivsel og udvikling på Herfølge Friskole.

 

Fysiske rammer

Skolens lokaler skal på sigt tilpasses det ønskede elevtal og eksisterende bygninger bringes up-to-date. Der skal skabes bedre rammer for lærere og elever. Der skal prioriteres flere m2 pr. elev, bedre indeklima samt mulighed for nye undervisningsformer.

Der skal løbende afsættes midler til vedligeholdelse af skolens lokaler. Arbejdet forbundet med vedligeholdelsen, skal primært klares via forældrearbejdsdage.

De grønne arealer omkring skolen giver gode udfoldelsesmuligheder for både leg og læring. Legepladsen og de grønne områder skal løbende renoveres. Der skal arbejdes med kommunen om en mulig udnyttelse af arealet bag ved skolen, fx bygning af en multibane.

Ved nyanskaffelser af inventar til klasselokaler, skal der tages hensyn til de ergonomiske forhold for elever og personale.

 

Skolen i lokalområdet

Herfølge Friskole skal følge og tilpasse sig udviklingen i nærområdet. Skolen skal være et godt alternativ til folkeskolen for skolesøgende med fokus på boglig og kreativ indlæring samt trivsel.

Skolen skal løbende arbejde med at få skabt positiv omtale i Herfølge og omegn.

 

Økonomi

Skolens økonomi skal styres med sigte på stabilitet og forudsigelighed. Som princip skal skolen bestræbe sig på at opnå økonomisk uafhængighed fra kreditorer. Skolen skal bestræbe sig på at opnå et positivt nettoresultat og skabe de økonomiske rammer for tiltag i visionsplanen.

Skolepengene skal som udgangspunkt følge pristalsindekset for Danmark, jf. Danmarks Statistik og reguleres hvert år i august. Reguleringen sker uden yderligere varsel, skolens leder minder om reguleringen i et nyhedsbrev før sommerferien.

”Ved at vælge Herfølge Friskole får du: Faglighed, tryghed og fællesskab”

Hvordan skriver jeg mit barn op?

Ring til vores skoleleder Mette Henningsen på 56 27 67 14 og aftal en tid til et møde og fremvisning af skolen.
Så kan I få svar på de vigtige spørgsmål og få et indtryk af skolen.