Visionsplan

Herfølge Friskole

Visionsplan 2024-2034

Revideret 9. april 2024

Formål

  • At få præciseret i hvilken retning vores skole ønskes udviklet de næste 10 år.
  • At få opsat mål, der skal arbejdes med de næste 10 år.
  • At få nedfældet skolens vision og handleplan kort og konkret.
  • At skabe et udgangspunkt for skolens kommunikation med forældre og lokalområde.

 

Elevtal

  • Der må være op til 18 elever i klasserne.
  • Skolen har én klasse på hver årgang fra 0.- 9. kl.
  • Det er målet, at skolen har mindst 165 skoleelever og 64 børn i SFO.

 

Fagligt

Herfølge Friskole har fokus på indlæring af dansk, matematik og engelsk samt tidlig sprogindlæring i tysk. Den gode sprogindlæring, i dansk og fremmedsprog, skal være et klart kendetegn ved skolen.

Gode læse- og skrivekompetencer er afgørende for elevens mulighed for at tilegne sig læring. Derfor vil skolen have et særligt fokus på at udvikle elevernes læse- og skrivekompetencer på tværs af alle fag. 

Det kreative skal styrkes, så der skabes balance mellem det boglige og det kreative. Det kreative element i undervisningen skal ligeledes vægtes i den daglige undervisning i alle fag, men det skal også være udgangspunktet for projekt- og emneuger. Skolen bestræber sig på at inddrage uderummet i undervisningen.

Elever i førskole-perioden (april-juni) undervises gennem leg og læring.

IT er en naturlig del af undervisningen på Herfølge Friskole. Elevernes digitale dannelse skal sikres gennem aktiv og faglig inddragelse af IT-værktøjer i den daglige undervisning. Der arbejdes med at indføre et fag med fokus på brug af teknologi i hverdagen samt online adfærd. Som udgangspunkt lægger faget sig op af fælles mål for faget teknologiforståelse.

Klasselærerfunktionen med én lærer bevares. Klasselæreren har ansvaret for koordineringen mellem klassens lærere af det faglige og sociale i klassen. Klasselæreren skal ligeledes sikre kommunikationen mellem skole og hjem.

Skolen vil prioritere faguddannet personale. Lærere og pædagoger på Herfølge Friskole tilbydes kurser og efteruddannelse.

 I SFO’en arbejdes der målrettet med fællesskaber i børnegruppen. Dette arbejde skal tage udgangspunkt i krop og bevægelse. Den sociale vision understøttes af en årlig kolonitur med overnatning for børnene.

Eleverne tager på lejrskole i Danmark i mellemtrinnet og i udskolingen tager klassen på studietur til udlandet. Begge studieture skal have fagligt indhold, men der skal også lægges vægt på turens sociale aspekter. 

 

Socialt

Skolens elevsammensætning skal i videst muligt omfang afspejle lokalsamfundet – både socialt, etnisk og kulturelt. Det stiller krav til skolens evne til at rumme mange forskellige elevtyper. Derfor har vi fokus på fællesskabet i grundskolen og i SFO. 

Det er både skolens og forældrenes ansvar, at eleverne på Herfølge Friskole bliver en del af det sociale og faglige fællesskab. Der lægges vægt på en konstruktiv dialog mellem skolens ledelse, lærere og forældre – gode indbyrdes relationer skal danne grundlaget for gode relationer mellem børnene.

Eleverne inddrages i arbejdet med trivsel og inkluderende fællesskaber, dette arbejde skal foregå løbende i de enkelte klasser. Skolen prioriterer et elevråd, som giver eleverne mulighed for at få indflydelse på deres skoledag. 

Fællesskaber på tværs af klassetrin er et af skolens kendetegn. Det er vigtigt, at der skabes læringsrum, hvor eleverne kan føle sig trygge – især i forbindelse med fremlæggelser og diskussioner i plenum. Der prioriteres en pædagogisk leder, som skal sikre arbejdet med trivsel på Herfølge Friskole. Skolen har en antimobbestrategi som kan findes på skolens hjemmeside. 

 

Fysiske rammer

Der skal arbejdes med mulighed for nye undervisningsformer, bedre arbejdsrammer for elever såvel som lærere. Det er målet at der etableres en ny hovedbygning der kan rumme alle klassetrin og derved skabe fællesskab på tværs af klassetrinnene. 

Der skal løbende afsættes midler til vedligeholdelse af skolens lokaler. Arbejdet forbundet med vedligeholdelsen skal i videst muligt omfang klares via forældrearbejdsdage.

De grønne arealer omkring skolen giver gode udfoldelsesmuligheder for både leg og læring. Legepladsen og de grønne områder skal løbende vedligeholdes og udvikles. Der skal arbejdes med kommunen om en multibane på arealet bag ved skolen.

 

Skolen i lokalområdet

Skolen skal løbende arbejde med at få skabt positiv omtale og være synlige i Herfølge og omegn.

 

Økonomi

Skolens økonomi skal styres med sigte på stabilitet og forudsigelighed. Som princip skal skolen bestræbe sig på at forblive økonomisk robust. 

Skolen skal bestræbe sig på, at skabe de økonomiske rammer for tiltagene i visionsplanen. 

Skolepengene skal som udgangspunkt følge det danske nettoprisindeks og reguleres hvert år i august. Reguleringen sker uden yderligere varsel, skolens leder informerer om reguleringen før sommerferien.

”Ved at vælge Herfølge Friskole får du: Faglighed, tryghed og fællesskab”

Hvordan skriver jeg mit barn op?

Ring til vores skoleleder Mette Henningsen på 56 27 67 14 og aftal en tid til et møde og fremvisning af skolen.
Så kan I få svar på de vigtige spørgsmål og få et indtryk af skolen.