Årsplaner

Her er de samlede årsplaner for alle klassetrin/fag. Klik på en plan herunder for at læse mere. (opdateret august 2014)

1., 2. og 3. klasse:

Kristendom

Skrevet af BS og PI:

 

Kristendom i 1. – 2. – 3. klasse er primært et fortællefag med plads til samtale og musik. Fortællingen centrerer sig om de bibelske beretninger fra skabelse, over jødernes historie, Jesu fødsel og liv og de første kristnes liv, som de fremstår i Bibelen.

 

Livsfilosofi og etik:

 • samtale om og forholde sig til normer for samvær

Bibelske fortællinger

 • kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente
 • tale med om indholdet af de bibelske fortællinger
 • gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 • samtale om, hvad kirke og kristendom er
 • samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen
 • kende til udvalgte symboler og ritualer samt synge og samtale om salmer og sange

2. klasse:

Dansk

Skrevet af KF:

 

Mål for undervisningen:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig
 • fremlægge, referere, fortælle og dramatisere
 • give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner
 • læse enkle tekster op med artikulation
 • lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og kunne genfortælle indholdet
 • improvisere og eksperimentere med kropssprog og stemme
 • forstå enkle norske og svenske ord og udtryk

Det skrevne sprog – læse:

 • de skal kunne anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning og almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster
 • læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier
 • søge forklaring på ukendte ord
 • opnå passende læsehastighed og præcision
 • genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste
 • læse fiktive og ikke – fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad
 • begynde at læse sig til viden i faglige tekster
 • læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste
 • udvikle begyndende læserutiner

Det skrevne ord – skrive:

 • de skal begynde at skrive enkle tekster
 • finde information i tekster og organisere ideer til egen skrivning
 • disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning
 • skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål
 • stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster
 • udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst
 • skrive de små og store bogstaver i håndskrift
 • skrive på computer
 • bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker

Sprog, litteratur og kommunikation:

 • De skal kunne bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk
 • kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk sprog
 • vide at der er forskel på det talte og skrevne sprog
 • vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser
 • kende betydningen af de vigtigste ord og begreber
 • udtrykke en begyndende forståelse for samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation
 • være opmærksom på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster
 • kende forskellen mellem fiktion og ikke – fiktion og kunne tale med om genre og hovedindhold
 • kende enkle sproglige virkemidler
 • forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier
 • vide at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form
 • forstå at der er mange sprog, og at de rummer forskellige udtryksmuligheder

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

Der vil foregå oplæsning både individuelt samt fælleslæsning. Der vil være frilæsning af selvvalgte bøger. Fælleslæsebogen vil være ” Den sikre læsning ” , dertil har de arbejdsbogen. De har til at øve grammatik Stav 2. Diktater vil være Eventyrdiktaten, hvortil der er øveark. Ydermere vil der forekomme Læs og forstå og andre individuelle opgaver.

 

Socialisering:

Det er vigtigt, at eleverne føler sig trygge i klassen. De skal alle have en mulighed for at kunne ytre sig uanset fagligt standpunkt. De skal arbejde i grupper, hvilket er med til at lære eleverne forståelse og accept af andre elever, som ikke nødvendigvis er som en selv. De skal lære at hjælpe hinanden.

 

Status og evalueringsformer:

Der vil forekomme løbende evaluering, samt ved skole/hjem samtalerne.

Engelsk

Skrevet af: TPW

 

Mål for undervisningen:

Præsentere sig selv, tælle til 100, farverne, sætte ord og ord på de mest dagligdags ting (navneord og udsagnsord).

 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

 • Abracadabra Beginners – tekst og lytteøvelser
 • Break first round – grammatik
 • Ordlege
 • Tegne og beskrive
 • Sange
 • Udtaleøvelser
 • Gennem hele skoleåret bliver materialet, vi har været igennem løbende repeteret

Socialisering:

Der arbejdes bevidst med at udvise respekt for hinanden. Alle skal have mulighed for at deltage i undervisningen uden at skulle være nervøs for mobberi eller anden form for utryghed.

 

 

Status og evalueringsformer:

Skriftligt arbejde og udtale rettes løbende. Desuden ved skole/hjem-samtaler og løbende i samarbejde med eleverne.

Natur/teknik

Skrevet af: BT

 

Mål:

 • Give eksempler på ressourcer, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer, elektricitet og af
 • Sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse
 • Undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd
 • Kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året
 • Kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst
 • Kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever
 • Kende menneskets sanser og enkle regler for sundhed
 • Kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen
 • Undersøge enkle forhold vedrørende vejret, herunder temperatur og nedbør
 • Beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur
 • Kende enkle kort, enkle signaturer og verdenshjørnerne

Arbejdsmåder og tankegange:

 • Indsamle og ordne enkle data.
 • Formulere enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser, herunder: hvad er ting lavet af, hvilken temperatur har vandet fra hanen, hvor kan vi finde regnorme, hvorfor regner det?
 • Opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter
 • Anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort
 • Ordne resultater og erfaringer på forskellige måder
 • Formidle resultater og erfaringer med relevant fagsprog på forskellige måder, ved fortælling, tegning, udstilling eller fremvisning

Undervisningen tager udgangspunkt i Natur teknik blå fra geografforlaget. Suppleret med ture ud af huset og undersøgelser hjemme. Det er vigtigt at elevernes nysgerrighed holdes ved lige og opmærksomheden på den nære omverden skærpes.

3. klasse:

Dansk

Skrevet af: SFH

 

Mål for undervisningen:

At eleverne bruger talesproget i samtaler, samarbejde og i diskussioner. De skal kunne være ordstyrer i en gruppe, udvikle et nuanceret ord – og begrebsforråd. Argumentere, debattere og informere.
Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form. De skal kunne læse op med tydelig artikulation og betoning. Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål. Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel. Forstå enkelte norske og svenske tekster og andre udtryksformer.

 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

STAV3 arbejdes der i en gang ugentligt ligesom der en gang ugentligt arbejdes i Ny Daglig Dosis.
3. klasse arbejder derudover med “Den sikre læsning” med tilhørende arbejdsbog.
Eleverne har også ” Læs og forstå” samt 2 mapper med grammatik og andre skriftlige opgaver til rådighed. Desuden vil der fra tid til anden blive arbejdet med forskellige skriveprocesser fra bl.a. Stil og Tema 3. skoleår. Derudover skal eleverne læse flere frilæsningsbøger hjemme for at fremme den enkelte elevs læseniveau.Ligeledes tilstræbes det at eleverne altid har en frilæsningsbog med i tasken.

Socialisering:

 • at eleverne bidrager med det bedste de kan
 • respekterer andres forslag/ideer
 • samarbejde på tværs af køn og venskaber
 • de hjælper hinanden
 • de passer på hinanden
 • de ser hinandens kvaliteter
 • de ser på den de taler med
 • lytte aktivt
 • lader hinanden tale ud

Status og evalueringsformer:

Det skriftlige arbejde rettes løbende ved fælles gennemgang. Desuden ved skole/hjem-samtaler og løbende i samarbejde med eleverne.

Engelsk

Skrevet af: TPW

 

Mål for undervisningen:

Forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen. Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner fra hverdagen. Forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier. Fremlægge et forberedt emne og udtrykke sig med en klar og forståelig udtale. Vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave. Anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner. Udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med. Vise fornemmelse for ord, ental og flertal samt fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden. Stave enkle ord og udtryk. Genkende teksters begyndelse, midte og slutning og anvende enkle sætningsforbindere. Anvende enkle indlednings- og afslutningsgambitter i samtaler. Forstå og udføre enkle sproghandlinger.

 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

Arbejde med Abracadabra (tekst) samt Let’s start og Let’s do it step one (grammatik).
Forskellige arbejdsmetoder: Læse, skrive, tale, høre, drama/musik, tegne, computer/internet og grammatik.
Alle metoder i hele klassen, i grupper, parvis eller individuelt.
Opgaverne varieres for at imødekomme forskellige læringsstile.

 

Socialisering:

Der arbejdes bevidst med at udvise respekt for hinanden. Alle skal have mulighed for at bidrage til klassediskussionerne uden at skulle være nervøs for mobberi eller anden form for utryghed.

 

Status og evalueringsformer:

Skriftlig og mundtlig gennemgang af øvelser i klassen. Eleverne øves i at kunne fejlfinde i starten på de andres arbejde, men på sigt også på deres eget arbejde. Eleverne øves i at kunne begrunde, det de har lavet. Ved skole/hjem-samtaler og løbende i samarbejde med eleverne.

Natur/teknik

Skrevet af: BT

 
Mål:

 • Give eksempler på ressourcer, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer, elektricitet og af
 • Sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse
 • Undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd
 • Kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året
 • Kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst
 • Kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever
 • Kende menneskets sanser og enkle regler for sundhed
 • Kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen
 • Undersøge enkle forhold vedrørende vejret, herunder temperatur og nedbør
 • Beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur
 • Kende enkle kort, enkle signaturer og verdenshjørnerne

Arbejdsmåder og tankegange:

 • Indsamle og ordne enkle data.
 • Formulere enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser, herunder: hvad er ting lavet af, hvilken temperatur har vandet fra hanen, hvor kan vi finde regnorme, hvorfor regner det?
 • Opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter
 • Anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort
 • Ordne resultater og erfaringer på forskellige måder
 • Formidle resultater og erfaringer med relevant fagsprog på forskellige måder, ved fortælling, tegning, udstilling eller fremvisning

Undervisningen tager udgangspunkt i Natur teknik blå fra geografforlaget. Suppleret med ture ud af huset og undersøgelser hjemme. Det er vigtigt at elevernes nysgerrighed holdes ved lige og opmærksomheden på den nære omverden skærpes.

4. klasse:

Engelsk

Skrevet af: BT

 

Mål for undervisningen:

Undervisningen har sit udgangspunkt i Fælles Mål, der arbejdes løbende hen mod, at klassen
efter 4. klassetrin har nået de beskrevne trinmål inden for de fire hovedemner:

 • Arbejde med tal og algebra
 • Arbejde med geometri
 • Matematik i anvendelse
 • Kommunikation og problemløsning

I løbet af 4. klasse vil der især være fokus på, at klassen opnår følgende mål:

 • Kan arbejde med optælling og sammenhænge og regler indenfor de 4 regningsarter.
 • Kan regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge.
 • Kan beregne omkreds, areal og rumfang.
 • Kan beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer.
 • Kan undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra konkrete materialer.

I gennem skoleåret skal eleverne i den daglige undervisning demonstrere, at de opnår forståelse og færdigheder inden for de mål, klassen arbejder hen mod. Dette sker f.eks. ved, at eleverne i forhold til tidligere nævnte fokusmål kan:

 • Addere og subtrahere decimaltal & multiplicere to tocifrede tal & dividere et trecifret tal med ét ciffer.
 • Omskive en brøk til decimaltal og et procenttal.
 • Måle omkredsen af en figur, regne figurens areal ud & omskrive forskellige rumfangsmål til andre målenheder.
 • Læse, beskrive og overføre f.eks. en temperaturkurve til et søjlediagram.
 • Stille spørgsmål til en tekstopgave: Hvilke oplysninger er der i opgaven? – Hvad er opgavens spørgsmål? Hvordan vil jeg løse opgaven?
 • Efter opgaveløsningen skal eleverne mundtligt kunne redegøre for fremgangsmåde og resultat.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

I den daglige undervisning anvendes Sigma 5 som basismateriale. Materialet er inddelt i temaer, som eleverne i et vist omfang kan genkende både fra deres egen og den omgivende verden. Undervisningen vil derfor lægge op til, at eleverne ikke kun oplever, at matematik er noget, der foregår som et stykke teoretisk arbejde i et hæfte, men at de erkender, at matematikkens begreber udgør en væsentlig del af deres verden. I undervisningen vil vi i høj grad parallelisere og sammenligne matematikken, vi møder i bøgerne med matematikken i ”det virkelige liv”.

Igennem skoleåret vil der være et udvalg af supplerende materialer. Materialerne vil bl.a. fungere som repetitionsopgaver for temaer, som er blevet gennemgået. Men der vil også være opgaver, som træner børnene i at komme frem til et facit på andre måder, end de måder, s Desuden vil der være opgaver, som niveaumæssigt bevæger sig lidt videre, og som især vil have de dygtigste elever som målgruppe. Der vil også være differentierede træningsopgaver, som er rettet mod de tidligere omtalte elever, der har vist usikkerhed inden for områder af årets pensum.
I dele af fagets færdighedsindlæring – f.eks. træning af tabeller – gøres der forsøg med at integrere indlæringen med fysisk aktivitet. Dette ud fra en pædagogisk ide om, at en kobling mellem færdighedsindlæring og bevægelse optimerer indlæringsresultatet. Arbejdsformerne vil veksle mellem fælles-, gruppe- og individuelt arbejde.

 

Status og evalueringsformer:

Evaluering af arbejdet i matematik vil mest tage udgangspunkt i den daglige undervisning og i samtalen med den enkelte elev. I forbindelse med samtalerne i efteråret og foråret vurderes elevernes standpunkt. I disse samtaler med forældrene, hvor eleverne også er til stede, sættes der fokus på, hvordan det enkelte barn fortsat kan udvikle sig på det faglige plan.

4. og 5. klasse:

Engelsk

Skrevet af: TPW

 

Mål for undervisningen:

Forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen. Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner fra hverdagen. Forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier. Fremlægge et forberedt emne og udtrykke sig med en klar og forståelig udtale. Vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave. Anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner. Udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med. Vise forståelse for ord, ental og flertal samt fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden. Stave enkle ord og udtryk. Genkende teksters begyndelse, midte og slutning og anvende enkle sætningsforbindere. Anvende enkle indlednings- og afslutningsgambitter i samtaler. Forstå og udføre enkle sproghandlinger.

 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

Arbejde engelskbogen “First Choice” som behandler kulturelle emner fra en engelsktalende kultur. Derudover vil vi gøre brug af grammatikhæftet “Let’s do it Step two” og Let’s do it Step three” samt Break som individuelt ekstramateriale, der behandler både grammatiske og sproglige fagområder.

 

Socialisering:

Der arbejdes bevidst med at udvise respekt for hinanden. Alle skal have mulighed for at bidrage til klassediskussionerne uden at skulle være nervøs for mobberi eller anden form for utryghed.

 

Status og evalueringsformer:

Skriftlig og mundtlig gennemgang af øvelser i klassen. Eleverne øves derudover i at tilrettelægge og fremlægge et mundtligt stykke arbejde for resten af holdet. Ved skole/hjem-samtaler og løbende i samarbejde med eleverne.

Tysk

Skrevet af: TPW

 

Mål for undervisningen:

Kommunikative færdigheder:

Læse/høre og forstå hovedindholdet i forbindelse med nære og genkendelige emner; gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid og skole; gengive hovedindholdet i en kort let tekst i et enkelt sprog samt præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog; skrive ord, udtryk og enkle tekster inden for nære og genkendelige tekster.

Sprog og sprogbrug:

Udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation; anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om meget nære og genkendelige emner; anvende de almindeligste faste udtryk og vendinger herunder høfligheds- og omgangsformer; anvende relevante lytte- og samtalestrategier i forbindelse med enkle dialoger og redegørelser; anvende relevante læsestrategier i forbindelse med enkle tekster og i arbejdet med elektroniske medier; kende til ordstilling og ordklasser.

Sprogtilegnelse:

Lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog; gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning; anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation; turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget i og uden for skolen; anvende computeren til informationssøgning og kommunikation; uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper; vælge praktisk-musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer; anvende ordbøger.

Kultur og samfundsforhold:

Inddrage grundlæggende geografisk og historisk viden om tysktalende lande; sammenligne eksempler på tysk og dansk dagligliv og kulturer.

 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

 • Arbejder med Du bist dran – fang an.
 • Forskellige arbejdsmetoder: Læse, skrive, tale, høre, drama/musik, tegne, computer/internet og grammatik.
 • Alle metoder i hele klassen, i grupper, parvis eller individuelt.
 • En del af opgaverne er valgfrie for at imødekomme forskellige læringsstile.

Socialisering:

Der arbejdes bevidst med at udvise respekt for hinanden. Alle skal have mulighed for at bidrage til klassediskussionerne uden at skulle være nervøs for mobberi eller anden form for utryghed.

 

Status og evalueringsformer:

Før hvert kapitel beskrives i “Das kannst du lernen” de faglige emner, der gennemgåes i det pågældende afsnit. Efter hvert kapitel i bogen er der en evalueringsopgave, hvor eleven i samarbejde med læreren evaluerer sin kunnen samt sin arbejdsindsats i forhold til “Das kannst du lernen”.
Ved skole/hjem-samtaler og løbende i samarbejde med eleverne.

5. klasse:

Dansk

Skrevet af: BS

 

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i Fælles Mål og vil veksle mellem individuelle og fælles hensyn.
Tryghed og trivsel og alles fælles ansvar for fællesskabet er helt afgørende for at skabe et sundt og godt læringsmiljø.
Der undervises ud fra Stavevejen og Skrivevejen, fra individuelt valgte bøger afpasset den enkeltes niveau og ud fra en masse spændende materiale bestilt hjem i afmålte perioder, omhandlende forskellige temaer og genrer, som der arbejdes med fælles.

Her følger en cirkaplan for det skriftlige arbejde. Der må tages forbehold for ændringer undervejs.

 

Uge 33 – 34:

Intro-periode: vi indretter os i klassen, laver regler, får bøger tager ud af huset og får en oplevelse, som vi omsætter i arbejde på klassen, fx skriver, genfortæller m.m.

 

Uge 35 – 37:

Værklæsning: Klokkeren fra Notre Dame

 

Uge 38 – 41:

Billedanalyse: Se! Kig nærmere på kunst

 

Uge 43 – 51:

Kanonbogen

 

Uge 6 – 9:

Værkgennemgang: Knas med Ouagadouga

 

Uge 9 – 12:

Der er forskel på folk: Tiden omkring 1900

 

Uge 13 – 23:

Kanonbogen

 

6. klasse:

Dansk

Skrevet af: KF

 

Mål for undervisningen:

Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion. Udvikle et nuanceret ord – og begrebsforrråd. Argumentere, debattere og informere. Læse op og udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og videni sammenhængende form. Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål. Forstå lette norske og svenske tekster. Beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye tekster. Anvende forskellige læseteknikker. Udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværdhedsgrad. Læse alderssvarende skøn – og faglitteratur. Strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikkefiktive genrer, indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst, strukturere og variere eget skriftssprog og skabe sammenhæng mellem sætninger og afsnit. Følge lydregler i stavning og anvende afsnit og tegnsætning. Stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssigt tegnsætning. Skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift. Kunne søge hensigtsmæssigt på internettet og bruge tekstbehandling varieret i egne skriveprocesser. Anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internet.
Bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker.

 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

Vi arbejder med ” Kanon for mellemtrinnet “samt forskellige romaner evt. med skriftlige opgaver til. Ved enkelte af romanerne ser vi den tilsvarende film.
Vi arbejder i dansk direkte ved gennemgang af grammatik, samt Stav 6.
Eleverne arbejde i ” de nye diktater ” med tilhørende øveark – hvorved de får arbejdet med deres retstavning.
Derudover skrives der stile og enkelte historier.

 

Fælles undervisningsforløb:

Der vil blive arbejdet med tekstanalyse, personkarakteristik og miljøbeskrivelser når det arbejdes med tekstarbejde.

 

Socialisering:

Det er vigtigt, at eleverne udviser en stor respekt for hinanden og og hinandens holdninger.

 

Status og evalueringsformer:

Løbende evaluering og ved skole/hjemsamtalerne.

Engelsk

Skrevet af: TPW

 

Mål for undervisningen:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen
Ligeledes til at forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner fra hverdagen, forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster, fremlægge et forberedt emne, stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer, udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser, anvende engelsk som kommunikationsmiddel i kontakten med elever eller klasser i udlandet.

 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

I det mundtlige arbejde anvendes The New Choice, Reader for sjette klasse med tilhørende CD’er samt Worksheets fra lærervejledningen.
Til det skriftlige grammatiske arbejde anvendes The New Choice, Workbook samt Let’s do it Step four og Step five.
Der samtales i klassen om teksterne og de tilhørende spørgsmål og der arbejdes i grupper med worksheets samt andre samtale øvelser.
Derudover øves eleverne i at tilrettelægge og fremlægge et mundtligt stykke arbejde for resten af holdet.

 

Socialisering:

Der arbejdes bevidst med at udvise respekt for hinanden. Alle skal have mulighed for at bidrage til klassediskussionerne uden at skulle være nervøs for mobberi eller anden form for utryghed.

 

Status og evalueringsformer:

Mundtligt feedback til mundtlige fremlæggelser og skriftligt feedback til skriftlige opgaver.
Desuden ved skole/hjem-samtaler og løbende i samarbejde med eleverne.

Matematik

Skrevet af: TPW

 

Det er et mål, at eleverne opnår færdigheder i:

 • at kende de reelle tal
 • at undersøge og fortælle om forandringer og strukturer i talfølger, figurrækker og mønstre
 • at regne med brøker, bl.a. i forbindelse med løsning af ligninger
 • at forstå og anvende procentbegrebet
 • at fortælle om, udvikle og benytte regneregler
 • at forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable
 • at beskrive sammenhæng og forandringer
 • at kende til koordinatsystemet, herunder sammenhængen mellem tal og tegning
 • at kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber
 • at kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler – dvs. at udpege, måle, tegne og fortælle om
 • at kunne spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre
 • at tegne tredimensionelle (rumlige) figurer
 • at kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens
 • at kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade (areal) og rum(rumfang) – dvs. at udpege, måle, beregne og fortælle om omkreds, areal og rumfang
 • udføre enkle geometriske beregninger.
 • statistikog sandsynlighedsberegning

I den daglige undervisning og snak med eleverne.

Færdighedsregning:

Eleverne arbejder individuelt, uden lommeregner. For at vedligeholde og udbygge elevernes færdigheder vil vi arbejde med færdighedsregning, som er opgaver vi kun arbejder med i skolen.

 

Mundtlig matematik:

Eleverne skal forberede og gennemføre forskellige præsentationer af eget arbejde med matematik. Når eleverne udtænker, vurderer, begrunder og formulerer løsninger på matematiske problemstillinger øger de deres sikkerhed.

 

Problemløsning:

Eleverne arbejder med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages. Eleverne skal kunne udtrykke sig om fremgangsmåde og løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger og indgå i dialog.
Begrunde egne forslag, stille spørgsmål til de andre, formulere egne påstande og vurdere løsninger. Eleverne må altid anvende lommeregner ved problemløsning og nogle gange computer ved gennemførelse af beregninger.

 

Problemregning – Afleveringsopgaver:

Eleverne skal i løbet af året aflevere nogle opgavesæt, hvor hovedformålet er at kunne vise løsning af opgaverne på en god og overskuelig måde. Således at eleverne udvikler en brugbar opstillingsmåde. Eleverne skal vise at de kan anvende matematik og redegøre for valg af problemløsninger dvs. der skal være tekst, udregning og resultat.

 

Faglig læsning – i de skrevne medier:

Eleverne skal anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. Eleverne skal beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer. Eleverne skal oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog.

 

Lektier:

Eleverne arbejder med den daglige matematik og problemregning hjemme. Øger elevernes sikkerhed og vedligeholder deres færdigheder. Giver forældrene en chance for at følge med i elevernes skolegang.

Disse forskellige evalueringsformer vil give et samlet billede af elevens faglige standpunkt, og vil indgå i den mundtlige/skriftlige kommunikation med forældrene ved skole/hjem-samtalerne og elevplaner.

 

Arbejdsformer:
 • Vi vil arbejde både mundtligt, skriftligt, praktisk.
 • Vi vil arbejde individuelt, to og to sammen og i mindre grupper.
 • Ugentligt vil vi øve færdighedsregning og have lektier for.
Tysk

Skrevet af: TPW

 

Mål for undervisningen:

Kommunikative færdigheder:

Læse/høre og forstå hovedindholdet i forbindelse med nære og genkendelige emner; gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid og skole; gengive hovedindholdet i en kort let tekst i et enkelt sprog samt præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog; skrive ord, udtryk og enkle tekster inden for nære og genkendelige tekster.

 

Sprog og sprogbrug:

Udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation; anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner; anvende de almindeligste faste udtryk og vendinger herunder høfligheds- og omgangsformer; anvende relevante lytte- og samtalestrategier i forbindelse med enkle dialoger og redegørelser; anvende relevante læsestrategier i forbindelse med enkle tekster og i arbejdet med elektroniske medier; kende til ordstilling og ordklasser; anvende de vigtigste verber i præsens; stave enkle ord og udtryk.

Sprogtilegnelse:

Lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog; gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning; anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og minim understøtte den mundtlige kommunikation; turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget i og uden for skolen; anvende computeren til informationssøgning og kommunikation; uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper; vælge praktisk-musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer; kende til skriveprocessens faser; anvende ordbøger.

Kultur og samfundsforhold:

Inddrage grundlæggende geografisk og historisk viden om tysktalende lande; sammenligne eksempler på tysk og dansk dagligliv og kulturer; anvende tysk som kommunikationsmiddel bl.a. i forbindelse med skolekontakt og it-projekter.

 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

Arbejder med Du bist dran 1 Textbuch og Du bist dran 1 Schülerguide.
Forskellige arbejdsmetoder: Læse, skrive, tale, høre, drama/musik, tegne, computer/internet og grammatik.
Alle metoder i hele klassen, i grupper, parvis eller individuelt.
En del af opgaverne er valgfrie for at imødekomme forskellige læringsstile.

 

Socialisering:

Der arbejdes bevidst med at udvise respekt for hinanden. Alle skal have mulighed for at bidrage til klassediskussionerne uden at skulle være nervøs for mobberi eller anden form for utryghed.

 

Status og evalueringsformer:

Før hvert kapitel beskrives i “Das kannst du lernen” de faglige emner, der gennemgåes i det pågældende afsnit. Efter hvert kapitel i bogen er der en evalueringsopgave, hvor eleven i samarbejde med læreren evaluerer sin kunnen samt sin arbejdsindsats i forhold til “Das kannst du lernen”.
Ved skole/hjem-samtaler og løbende i samarbejde med eleverne.

7. og 8. klasse:

Tysk

Skrevet af: TPW

 
Mål for undervisningen:

Kommunikative færdigheder:

Forstå hovedindholdet af talt tysk som det forekommer i forskellige teksttyper om nære og centrale emner fra dagligdagen; læse og forstå hovedindhold og detaljer i forskellige teksttyper, f.eks. prosa, nyhedstekster, reklamer og sangtekster; spørge om og udveksle meninger, holdninger og informationer indenfor nære og centrale emner fra dagligdagen; redegøre i et enkelt sprog inden for nære og centrale emner samt præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog; udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.

Sprog og sprogbrug:

Udtrykke sig med en klar og forståelig udtale og intonation; anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner; anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk; anvende lyttestrategier herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer; anvende læsestrategier herunder skimming og skanning; anvende kommunikationsstrategier i samtaler herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger; anvende viden om sprogets opbygning, især ordklasser, verbernes former og kongruens, ordstilling og enkle konnektorer; anvende retskrivning, så kommunikationen lykkes.

Sprogtilegnelse:

Være bevidste om ligheder mellem tysk og andre sprog; være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer; være bevidste om læsestrategier, herunder skimming og skanning; være bevidste om kommunikationsstrategier, herunder bruge andre ord og vendinger; turde bruge sproget uden at være sikker på, at det er sprogligt korrekt; udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet; anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk; uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekst; vælge praktisk-musiske udtryk i forbindelse med en fremlæggelse; anvende viden om skriveprocessens faser; anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt.

Kultur og samfundsforhold:

Anvende geografisk og historisk almenviden om tysktalende lande; anvende almenviden fra skønlitteratur, sagprosa og medier om levevilkår, kulturer og kunst i tysksprogede lande; foretage interkulturelle sammenligninger på baggrund af deres almenviden; anvende tysk som kommunikationsmiddel f.eks. i internationale projekter og i mødet med tysktalende i og udenfor skolen.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

Arbejder med Du bist dran 2 Textbuch og Du bist dran 2 Schülerguide samt Gut Gemacht 1 og 2.
Forskellige arbejdsmetoder: Læse, skrive, tale, høre, drama/musik, tegne, computer/internet og grammatik.
Alle metoder i hele klassen, i grupper, parvis eller individuelt.
En del af opgaverne er valgfrie for at imødekomme forskellige læringsstile.

Socialisering:

Der arbejdes bevidst med at udvise respekt for hinanden. Alle skal have mulighed for at bidrage til klassediskussionerne uden at skulle være nervøs for mobberi eller anden form for utryghed.

Status og evalueringsformer:

Før hvert kapitel beskrives i “Das kannst du lernen” de faglige emner, der gennemgåes i det pågældende afsnit. Efter hvert kapitel i bogen er der en evalueringsopgave, hvor eleven i samarbejde med læreren evaluerer sin kunnen samt sin arbejdsindsats i forhold til “Das kannst du lernen”.
Gut gemacht rettes løbende – ofte på tavlen, så eleverne evne til at fejlfinde opøves.
Desuden ved skole/hjem-samtaler og løbende i samarbejde med eleverne.

9. klasse:

Tysk

Skrevet af: TPW

Mål for undervisningen:

Kommunikative færdigheder:

forstå hovedindholdet af talt og skrevet tysk om centrale og nære emner; deltage i samtaler og redegøre for hovedindhold i forskelliger typer tekst; udtrykke sig skrifligt i et forståeligt og sammen hængende sprog om centrale og nære emner.

Sprog og sprogbrug:

udtrykke sig i et klart og forståeligt sprog og med grundlæggende ordforråd; anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk; anvende lytte-, læse- og kommunikationsstrategier.

Sprogtilegnelse:

udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog; udnytte muligheder for at anvende tysk i og udenfor skolen; uddrage og anvende informationer af forskellig typer tekster; anvende ordbøger, grammatiske oversigter; stave- og grammatikkontrol.

Kultur- og samfundsforhold:

anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande; drage sammenligninger mellem tysksprogede kulturer og egen kultur; anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende
vise forståelse for andres levevis og deres kulturer.

 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

Arbejder med Du bist dran 3 Textbuch og Du bist dran 3 Schülerguide. Film, dokumentar, avisartikler og skønlitteratur.
Forskellige arbejdsmetoder: Læse, skrive, tale, høre, drama/musik, tegne, computer/internet og grammatik.
Alle metoder i hele klassen, i grupper, parvis eller individuelt.
En del af opgaverne er valgfrie for at imødekomme forskellige læringsstile.
Desuden lytte, læse og skrive øvelser med henblik på en evt. skriftlig eksamen og mundtlige fremlæggelser og samtaler med henblik på en evt. mundtlig eksamen.

 

Socialisering:

Der arbejdes bevidst med at udvise respekt for hinanden. Alle skal have mulighed for at bidrage til klassediskussionerne uden at skulle være nervøs for mobberi eller anden form for utryghed.

 

Status og evalueringsformer:

Mundtligt feedback til mundtlige fremlæggelser og skriftligt feedback til skriftlige opgaver.
Desuden ved skole/hjem-samtaler og løbende i samarbejde med eleverne.